ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

της εταιρίας «Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

για τη λειτουργία Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

εντός των καταστημάτων και των λοιπών εγκαταστάσεών της.

 

Προοίμιο

Η ομόρρυθμη εταιρία «Α ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Τσιμισκή αρ. 79, με ΑΦΜ 082230860 και αρ. ΓΕΜΗ 57530204000 (στο εξής: «η Εταιρία») είναι ιδιοκτήτρια/εκμεταλλεύτρια των καταστημάτων γυναικείας ένδυσης «Zini Boutique» α) στη Θεσσαλονίκη (επί των οδών Τσιμισκή 79, Μητροπόλεως 77, Μητροπόλεως 83 και εντός του εμπορικού πολυκαταστήματος MEDITERRANEAN COSMOS), β) στην Αττική, στη Γλυφάδα (επί της Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 26), στο Κολωνάκι (επί της οδού Αναγνωστοπούλου 8), στην Κηφισιά (επί της οδού Κυριαζή 34) καθώς και γ) στο Ηράκλειο Κρήτης (επί της οδού 1821 αρ. 24). Επίσης, διατηρεί επαγγελματικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου αρ. 5.

            Εντός των ως άνω καταστημάτων και εγκαταστάσεων της Εταιρίας λειτουργεί, προς το σκοπό της ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών, κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης με κάμερες (CCTV) στο οποίο ενδέχεται να καταγράφονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, και ειδικότερα η εικόνα σας.

            Η Εταιρία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Σε συμμόρφωση προς το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και με σκοπό τον ασφαλέστερο και πιο σίγουρο τρόπο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρία εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

1. Ορισμοί.

1.1. Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή/και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου). Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

1.2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Προσωπικά δεδομένα αποτελούν οι πληροφορίες που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, όπως η εικόνα σας, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, κ.λπ.

1.3. Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1.4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω η Εταιρία.

1.5. Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, εν προκειμένω για λογαριασμό της Εταιρίας.

 

2. Χώροι που βιντεοεπιτηρούνται

2.1. Καταστήματα «Zini Boutique»

Σε κάθε κατάστημα έχει τοποθετηθεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης που αποτελείται από ένα (1) καταγραφικό σύστημα και μία (1) ή το πολύ δύο (2) κάμερες, εκ των οποίων η μία είναι στραμμένη αποκλειστικά προς το ταμείο του καταστήματος, η δε δεύτερη (εάν υπάρχει), καλύπτει τον αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος ή τον ευρύτερο χώρο του καταστήματος. Τα σημεία και ο τρόπος τοποθέτησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης και συγκεκριμένα της ασφάλειας των προσώπων και των εμπορευμάτων και την αποφυγή εγκληματικών ενεργειών.

2.2. Επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε Θεσσαλονίκη 

Έχουν τοποθετηθεί κάμερες α) επί των εισόδων των εγκαταστάσεων, β) σε αποθηκευτικούς χώρους και γ) σε χώρους με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Τα σημεία τοποθέτησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης και συγκεκριμένα της ασφάλειας των προσώπων και των εμπορευμάτων και την αποφυγή εγκληματικών ενεργειών ή ατυχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και τρίτων εντός των εγκατατάσεών μας (εικόνα) περιορίζεται στο απολύτως απαιτούμενο για τους ως άνω σκοπούς μέτρο.  

2.3. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε ανοιχτούς χώρους και έτσι δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο, όπως δρόμο ή πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια. Η βιντεοεπιτήρηση περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Τα συστήματα δεν χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση των εργαζομένων στην εργασία τους.   

 

3. Χαρακτηριστικά των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας.

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η Εταιρία έχει προβλέψει τα ακόλουθα:

 • Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπούν στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».
 • Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο. Δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).
 • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν λαμβάνει, μεταδίδει και επεξεργάζεται δεδομένα ήχου.
 • Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται κατά κανόνα σε χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών.
 • Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό σαφώς καθορισμένων ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

 

4. Σκοπός της βιντεοεπιτήρησης - επεξεργασίας.

Λειτουργούμε συστήματα βιντεοεπιτήρησης στα καταστήματα και τις εγκαταστάσεις μας προκειμένου να προστατεύσουμε τους πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες μας,  καθώς και τους χώρους, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εμπορεύματά μας από εγκληματικότητα. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα μέσω της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, θα επεξεργαστούμε αυτά τα Δεδομένα για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης παράνομων πράξεων. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες μας από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

5. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

Η Εταιρία ενημερώνει τους πελάτες, τους υπαλλήλους και προμηθευτές της για την βιντεοεπιτήρηση χώρων των καταστημάτων και εγκαταστάσεών της με τους εξής τρόπους:

 • Στην είσοδο κάθε καταστήματος, σε εμφανές σημείο, το οποίο βρίσκεται πριν το χώρο καταγραφής του συστήματος βιντεοεπιτήρησης υπάρχει Ενημερωτική Πινακίδα περί του ότι ο χώρος επιτηρείται μέσω κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης. Δεύτερη Ενημερωτική Πινακίδα βρίσκεται τοποθετημένη πλησίον του ταμείου κάθε καταστήματος. Στις πινακίδες αναφέρεται ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται για λογαριασμό της Εταιρίας που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι για περισσότερες πληροφορίες το υποκείμενο μπορεί να επικοινωνήσει με αυτήν.
 • Όμοιες Ενημερωτικές Πινακίδες βρίσκονται τοποθετημένες και στους χώρους των εγκαταστάσεων της Εταιρίας οι οποίοι βιντεοεπιτηρούνται. Συγκεκριμένα υπάρχει Ενημερωτική Πινακίδα έξω από τον κάθε διακριτό βιντεοεπιτηρούμενο χώρο καθώς και εντός αυτού, σε εμφανές σημείο.
 • Η παρούσα πολιτική απορρήτου διατίθεται σε έντυπη μορφή στο ταμείο κάθε καταστήματος και το χώρο υποδοχής των εγκαταστάσεών μας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://www.ziniboutique.com/gr/

 

6. Η επεξεργασία και η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6.1. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο και ρητώς καθορισμένο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, καθώς και η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων, η οποία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Ειδικότερα:

6.2. Τα καταγραφικά μηχανήματα με τις κάμερες των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης των καταστημάτων και εγκαταστάσεών μας είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων και συγκεκριμένα ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας που ορίζει. Η Εταιρία ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης λαμβάνοντας κάθε μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.

6.3. Η Εταιρία χρησιμοποιεί εξωτερικό συνεργάτη / εκτελούντα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της αποκλειστικά και μόνο για:

α) τη συντήρηση και τυχόν επισκευή σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

β) την εξαγωγή, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, αποσπασμάτων των καταγραφών, ώστε να διαπιστώνεται τυχόν εγκληματική ενέργεια.

γ) την κατά κανόνα διαγραφή των καταγραφών μετά την πάροδο 15 ημερών.

6.4. Πέραν του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

6.5. Η Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

 

7. Αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας:

 • υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο
 • συλλέγονται για τους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς
 • είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς μέτρο
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 

8. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία), η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διάστημα 15 ημερών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις διαπίστωσης συμβάντων σε βάρος του προσώπου ή των αγαθών του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτων, οπότε η διάρκεια της περιόδου διατήρησης των συγκεκριμένων και μόνο Δεδομένων που σχετίζονται με τα εν λόγω συμβάντα μπορεί να παραταθεί, σε χωριστό αρχείο, υπό τις προϋποθέσεις και για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

9. Η προστασία των συλλεγομένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την Εταιρία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών και εν γένει συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα και εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρίας. Τέτοια μέτρα είναι ενδεικτικά:

 • η Εταιρία χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στις καταγραφές ενός εκάστου συστήματος βιντεοεπιτήρησης αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένο, ρητώς ορισμένο αριθμό ατόμων, και συγκεκριμένα α) στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, β) στον Υπεύθυνο Ασφαλείας, γ) στην εταιρία/ατομική επιχείρηση που έχει αναλάβει την τακτική και έκτακτη τεχνική συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού. Τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύονται να τηρούν τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις διατάξεις της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • η πρόσβαση στις ως άνω καταγραφές των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι δυνατή μόνο με χρήση απόρρητου κωδικού πρόσβασης, ο οποίος με τη σειρά του είναι διαθέσιμος μόνο στα ως άνω πρόσωπα.
 • ο εξυπηρετητής (server) στον οποίο φυλάσσονται τα δεδομένα των καταγραφών βρίσκεται εγκατεστημένος σε ειδικό, κλειστό χώρο εντός των εγκαταστάσεών μας, στον οποίο πρόσβαση έχουν αυστηρά και μόνο τα ανωτέρω πρόσωπα.
 • οι καταγραφές διαγράφονται οριστικά κατά κανόνα κατόπιν παρόδου χρονικού διαστήματος 15 ημερών.

 

10. Τα Δικαιώματά σας.

Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης της Εταιρίας δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως δε:

 • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς
 • Δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο
 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν ή εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας το νομοθετικό πλαίσιο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι σχετικές αιτήσεις και ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρία ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα (υπό 11).

 

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας  

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρία, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τσιμισκή 79,

ΤΚ: 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310220443

Email: [email protected]

ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στο site της Εταιρίας μας,

https://www.ziniboutique.com/gr/contact

 

12. Καταληκτικές Προβλέψεις.

Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία στα παρακάτω στοιχεία επαφής:

Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τσιμισκή 79,

ΤΚ: 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310220443

Email: [email protected]

ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στο site της Εταιρίας μας,

https://www.ziniboutique.com/gr/contact

Close mobile menu   0030 2310220443